Informaţii utile

 

I. Modalitati de vanzare a bunurilor in cadrul procedurilor de executare silita

1. Licitatii bunuri mobile:

Poate participa la licitatie orice persoana care pana la ora stabilita pentru inceperea vanzarii prin licitatie publica, a consemnat cu titlu de cautiune la dispozitia executorului, in contul indicat de acesta, 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere.

Persoana interesata va formula o oferta scrisa pe care o va depune la executor impreuna cu dovada consemnarii cel tarziu inainte de inceperea licitatiei.

Debitorul nu poate licita in cadrul licitatiei publice nici personal, nici prin alte persoane interpuse.

Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatiile de vanzare.

Bunul se adjudeca celui care, dupa trei strigari succesive, facute la intervale de timp care sa permita optiuni şi supralicitari, ofera pretul cel mai mare.

Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna de indata intregul pret, in numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrument legal de plata.

Daca pretul nu se va depune potrivit aliniatului precedent, se va relua licitatia sau, dupa caz, o alta modalitate de valorificare a bunului, iar primul adjudecatar este raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare, cat şi de cheltuielile facute pentru aceasta; sumele se vor stabili de catre executor prin proces-verbal cu putere de titlu executoriu şi se vor retine cu precadere din suma depusa cu titlu de cautiune.

Dupa inchiderea licitatiei, executorul va intocmi un proces-verbal despre desfaşurarea şi rezultatul acesteia, care va fi semnat de executor, creditor, debitor, precum şi de adjudecatar.
Executorul va elibera, sub semnatura sa, fiecarui adjudecatar in parte o dovada care va cuprinde data şi locul licitatiei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat şi dupa caz, a pretului platit sau care urmeaza sa fie platit.

Dovada eliberata fiecarui adjudecatar constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vandute; in cazul titlurilor de credit nominative, adjudecatarul va putea obtine transferul acestora pe numele sau, in temeiul unei copii legalizate de pe acest proces-verbal.

In toate cazurile, predarea bunului se va face dupa achitarea integrala a pretului; pana la predare adjudecatarul suporta riscul pieirii bunului adjudecat.

 

2. Licitatii bunuri imobile:

 

Poate participa la licitatie orice persoana care pana la ora stabilita pentru inceperea vanzarii prin licitatie publica, a consemnat cu titlu de cautiune la dispozitia executorului, in contul indicat de acesta, 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere.

Persoana interesata va formula o oferta scrisa pe care o va depune la executor impreuna cu dovada consemnarii cel tarziu inainte de inceperea licitatiei.

Debitorul nu poate licita in cadrul licitatiei publice nici personal, nici prin alte persoane interpuse.

Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatiile de vanzare.

Executorul va oferi spre vanzare imobilul, prin trei strigari succesive, la intervale de timp care sa permita optiuni şi supralicitari, pornind de la pretul mentionat in publicatia de vanzare sau in cazul inregistrarii unei oferte cu un pret mai mare, de la acest pret oferit.

Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitatie, a oferit pretul de vanzare potrivit dispozitiilor legii. La pret egal va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmarit.

La cererea adjudecatarului, executorul, cu acordul creditorului, poate stabili plata pretului in rate, numarul acestora, cuantumul si data scadentei lor, precum si suma care se plateste de indata drept avans.
Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executorului in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii, tinandu-se seama de cautiunea depusa in contul pretului.

In cazul participantilor la licitatie care nu au adjudecat bunul scos la vanzare, cautiunea li se returneaza.

Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul prevazut de 30 de zile, imobilul se va scoate din nou la vanzare in contul adjudecatarului, acesta fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie şi eventuala diferenta de pret.

Daca la noul termen de licitatie imobilul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului.

Suma datorata de fostul adjudecatar se stabileşte de executor prin procesul-verbal de licitatie, care constituie titlu executoriu. Aceasta suma se va retine cu precadere din cautiunea depusa.

Dupa plata integrala a pretului, executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare.

Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate şi pentru a fi inscris in cartea funciara.

Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, dupa caz, un alt drept real care a facut obiectul urmaririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar.

Prin intabulare, adjudecatarul dobandeşte dreptul de a dispune de imobilul cumparat, potrivit regulilor de carte funciara.

De la data intabularii imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanta, creditorii putandu-şi realiza aceste drepturi numai din pretul obtinut.

 

3. Vanzare directa:

 


Executorul poate proceda, cu acordul partilor, la valorificarea prin vanzare directa a bunului urmarit cumparatorului care ofera cel putin pretul prevazut in procesul-verbal de stabilire al pretului.

Termenul pentru vanzarea directa va fi stabilit cu instiintarea partilor despre data, ora si locul vanzarii, precum si despre oferta de pret depusa de potentialul cumparator.

La data vanzarii, executorul va intocmi procesul-verbal de vanzare directa, care va fi semnat de executor, de parti sau de reprezentantii acestora si de cumparator.

In situatia in care una dintre parti lipseste la efectuarea vanzarii, executorul ii comunica o copie de pe procesul-verbal privind vanzarea.

Procesul-verbal emis de executor constituie titlu de proprietate pentru cumparator.

 

 

II. Conditie de participare la licitatie:

Depunerea in contul de consemnare al executorului bancar, a unei cautiuni reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile a caror cumparare se intentioneaza. Depunerea sumei se poate face pana la termenul stabilit pentru vanzare

 

 

III. Documente necesare participarii la licitatie:

Persoane fizice:

 • - dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul bunului;
 • - oferta scrisa de participare la licitatie;
 • - documentul de identitate (C.I./B.I. copie si original);
 • - procura autentificata la notar in cazul in care potentialul cumparator este reprezentat de o alta persoana la sedinta de licitatie.

Persoane juridice:

 • - dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul bunului;
 • - oferta scrisa de participare la licitatie;
 • - certificat contastator de la Registrul Comertului, din care sa rezulte ca firma este in functiune si nu se afla in procedura de insolventa;
 • - hotararea AGA din care sa reiasa decizia asociatilor/actionarilor de a cumpara la licitatie bunul, daca valoarea acestuia depaseste 50% din capitalul social al societatii comerciale;
 • - copie a certificatului de inmatriculare a societatii comerciale;
 • - mandat de participare la licitatie;
 • - documentul de identitate al reprezentatului firmei care participa la sedinta de licitatie.